پروتز دست، پروتز بازو

پروتز دست و بازو

پروتز اندام فوقانی چیست؟ پروتز اندام فوقانی جایگزینی جزئی یا کامل یک دست یا دست قطع شده یا از دست رفته به دلیل تصادف، جراحت، بیماری یا نقص است. بسته به ... اطلاعات بیشتر
پای دیابتیک

سندرم پای دیابتیک

سندرم پای دیابتیک   قطع عضو برای سندرم پای دیابتی سندرم پای دیابتی شایع ترین علت قطع پا است. دیابت باعث چندین اختلال تقویت کننده متقابل می شود:   کاهش تعریق ... اطلاعات بیشتر